• Healing Week: A healing safari - DAY "Spiritual Warfare and Healing"